Kasutustingimused

Kasutustingimused ja põhimõtted

Privaatsuspoliitika ja isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR)

 1. Golfikaubad OÜ lähtub oma tegevuses Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest (IKS), meie enda privaatsuspoliitika põhimõtetest ja muudest kehtestatud andmekaitse normatiividest.
 2. Golfikaubad OÜ e-poest tellimuste vormistamisega ja ostu sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ning neid kasutatakse vaid andmete kogumise juures märgitud eesmärkidel.  
 3. Golfikaubad OÜ ei avalda kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi loata. Golfikaubad OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Kliendi isikuandmeid edastab Golfikaubad OÜ vaid kliendi enda poolt valitud postifirmale ning makseteenust või finantsteenust pakkuvale isikuandmete volitatud töötlejale nagu Maksekeskus AS, ESTO AS jne. Golfikaubad OÜ koostööpartnerid on valitud kui turvalised ja isikuandmeid nõuetekohaselt töötlevad ettevõtted.
 4. Golfikaubad OÜ kasutab kliendi isikuandmeid tellitud toodete kliendile kätte toimetamiseks või tellimustega seotud küsimuste lahendamise korral.
 5. Golfikaubad OÜ säilitab kliendi isikuandmeid seaduslike tähtaegade jooksul, mis on seoses tellitud toodete eest arveldamisele seatud (näiteks käibemaksuseadus), misjärel isikuandmed kustutatakse.
 6. Golfikaubad OÜ edastab kliendile infot pakutavate toodete ja teenuste kohta vaid juhul kui klient on avaldanud selleks sõnaselget soovi.

 

E-poe ostutingimused

 1. Ostjaks ehk kliendiks võib olla iga vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne tellimuse teostamist kinnitab, et on e-poe kasutajaks registreerumisel käesolevate tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.
 2. Müüjaks on www.golfikaubad.ee e-poodi haldav Golfikaubad OÜ (registrikood 12298571), kontori asukohaga Tallinnas, Laki 3, epost golfikaubad@golfikaubad.ee. Mobiiltelefon: +373 53678220 
  Majandustegevuse registri number KJK045980.
 3. Kui füüsilisest isikust ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta ostutehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või et ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.
 4. Kui ostjaks on juriidiline isik, siis eeldab müüja, et juriidilise isiku nimel ostu sooritaja omab sellise tehingu tegemiseks kõiki õigusi ja volitusi. Kahtluse korral on müüjal õigus tellimus peatada, katkestada või kauba väljastamisest keelduda kuni ostja esindusõiguste tõendamiseni ostja poolt.
 5. Kõik e-poe hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis ostutehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.
 6. Ostja kohustub kasutama Müüja e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
 7. Ostja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude e-poe kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
 8. Ostja vastutab täielikult e-poe tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest kasutamisest tekkinud kahjude eest müüjale, teistele e-poe kasutajatele või kolmandatele isikutele.
 9. Müüjal on õigus igal hetkel müügitehingu sõlmimisest taganeda kui on alust arvata, et ostu teostaval isikul puudub õigusvõime või puudub esindusõigus või on ilmnenud mõni muu fakt, mis annab alust arvata, et ostu ei teostata hea usu või mõistlikkuse põhimõttel (võlaõigusseaduse §6 ja §7).
 10. Ostja nõustub tingimusega, et ostja poolt ostude sooritamisel ebaeetilise või kriminaalse käitumise ilmnemisel või ostust taganemise õiguse kuritarvitamisel on müüjal õigus sulgeda ostja kliendikonto ja keelduda teda edaspidi teenindamast.
 11. Käesolevad ostutingimused kehtivad Eesti Vabariigi piires ja ostutingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse kehtivast Eesti Vabariigi seadusandlusest.

 

Ostust taganemine, müügigarantii ja toote tagastamine

 1. Pretensiooniõigus kehtib vaid Eesti Vabariigi piires asuvale kaubale ja vastavalt kehtivale Eesti Vabariigi seadusandlusele.
 2. Müügigarantii kehtib vaid Eesti Vabariigi piires kui kauba tootja ei ole selgelt väljendanud piiriülese müügigarantii olemasolust ning tingimustest.
 3. Kauba sobivuse osas saab konsultatsiooni Golfikaubad OÜ esinduses, müüja kontakttelefonidel või e-maili saates (golfikaubad@golfikaubad.ee). Müügigarantiiaeg toodetele on kuus (6) kuud kui toote juures ei ole eraldi märgitud garantiiaega.
 4. Eraisikutel on õigus taganeda ostust 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest, mida tõendab ostja allkiri kauba saatelehel koos kauba kättesaamise kuupäevaga. Ostust taganemiseks peab ostja esitama müüjale 14 kalendripäeva jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse (link näidisele), milles ostja märgib, kas ta soovib lepingust taganemisel saada müüjalt tagasi ostuhinda või vahetada ostetud tooted mõne muu müüja poolt pakutava toote vastu.
 5. Ostjal puudub õigus ostust pärast kauba eest tasumist taganeda, kui ostuks on:
  - asi, mille ostja on rikkunud või hävitanud või ära kasutanud;
  - unikaalne asi, mis on valmistatud ostja esitatud tingimuste kohaselt või müüja poolt spetsiaalselt ostjale tellitud, arvestades ostja isiklikke vajadusi, mistõttu ei ole võimalik seda realiseerida kolmandatele isikutele;
  - asi, mida ei saa selle asja olemuse tõttu tagastada, mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud;
  - asi, mille ostja on müüjast sõltumatult tahtlikult vale või pahatahtliku ostuotsuse alusel ostnud.
 6. Ostja poolt ostust taganemise korral kohustub müüja tagastama ostjale kauba eest tasutud ostuhinna kui ostja ei ole avaldanud teistsugust soovi. Müüja kannab raha tagastatud toote eest ostja arvelduskontole hiljemalt 14kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõustumisest, eeldusel, et ostja on tagastatava toote müüjale tagastanud ning ei esine alust ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks.
 7. Ostja poolt tagastatav kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust ja nende pakendeid). Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb ostjal tagastada kogu komplekt, st nii kaup kui ka kõik teised kaubale lisatud tooted. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ega rikutud ning peab olema originaalpakendis. Kui selgub, et kaup on kasutatud, juhindub müüja mõistliku kasutuse põhimõttest. Tagastatava kauba pakend ei tohi olla rikutud ning peab olema kaubandusliku välimusega.
 8. Ostja peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda võimalikult vähe kahjustades, et oleks võimalik pakendit tuvastada ja taas kasutada. Kui pakend ei ole oma loomult taaskasutatav, siis ei pea tagastatav toode olema originaalpakendis.
 9. Kui ostja poolt tagastatav kaup (ja/või kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud, on müüjal õigus taganemissoovist keelduda või tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine ostja poolt kauba eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab müüja ostjale tasaarvestamise avalduse ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on ostjal õigus kaasata kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks ostja ja müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
 10. Müüjal on õigus ostust taganeda olukorras, kus tehnilise vea tõttu on e-poes pakutava toote hind muutunud/muudetud võrreldes vastava tootega tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja müüja ei ole kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt kaubale kehtestatud erihinnaga, ning müüja ei ole kaupa ostjale veel ära saatnud/üle andnud. Müüjal on õigus sellisest tehingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates sellise vigase hinnaga sõlmitud tehingu teadasaamisest, esitades ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama ostjale tema poolt kauba eest tasutud hinna ja transpordikulu.
 11. Kui ostja taganeb ostust kasutades 14 päevast taganemisõigust, jäävad ostja kanda kauba tagastamisega seotud kulud vastavalt tagastatud kauba hulgale kogu tellimusest. Juhul, kui kaup tagastatakse selle tellimusele mittevastavuse põhjusel, tagastatakse raha esimesel võimalusel ja tagastamisega seotud kulud kannab Müüja.

 

Kauba mittevastavus ja müügigarantiitoimingud

 1. Ostjal on õigus esitada pretensioon Eesti Vabariigis asuva kauba mittevastavuse ja puuduste osas, mis ilmnevad 2 aasta jooksul alates kauba üleandmisest ostjale. Välisriiki viidud kauba osas otsustab müüja pretensiooni lahendamise vastavalt müüja võimalustele.
 2. Ostja peab hiljemalt 2 kuu jooksul kauba puuduse ilmnemisest sellest müüjale teada andma, esitades selleks müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni (sh email). Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäeva, kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva, puuduse ja selle avastamise kirjelduse ning viitama või lisama pretensioonile kauba ostu tõendava dokumendi.
 3. Ostjal on kauba puuduste korral õigus nõuda müüjalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist puudusteta kauba vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda kauba ostust ning seda eeldustel, et müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada või parandamine ebaõnnestub või müüjal ebaõnnestub kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldada.
 4. Puudustega või vigase toote kasutuselevõtt on keelatud. Ostja peab vigase toote kasutamise lõpetama koheselt pärast puuduse ilmnemist.
 5. Müüja ei vastuta kaubal ilmnenud mittevastavate asjaolude eest, mis on tekkinud ostja süül või kui mittevastav asjaolu on tekkinud kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel. Samuti ei vastuta müüja kauba normaalse füüsilise kulumise eest vastava tootja poolt määratletult tavalise kasutamise korral. Müüja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
 6. Lisaks eeltoodud müüja vastutusele võib kauba suhtes kehtida ka kauba tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm tingimused on määratud konkreetse kauba tootja poolt antava müügigarantii tingimustes olles erinevad müüja poolt pakutavast. Ostjal on võimalik teda huvitava kauba tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohta info saamiseks pöörduda müüja poole müüja kontaktandmetel.
 7. Müüja vastab pretensioonile 15 kalendripäeva jooksul kirjalikult taasesitatavas vormis. Vastuses teavitab Müüja Ostjat omapoolsest lahendusettepanekust (sh. toode välja vahetada, parandada jms võimalusest). Vajadusel saadab Müüja pretensioonidega toote ekspertiisi puuduste või vigade tuvastamiseks enne kui teeb omapoolse lahendusettepanku.
 8. Juhul kui Ostja ei ole Müüja poolse pretensiooni lahendusega nõus ja ta ei näe võimalust edasisteks läbirääkimisteks, on tal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks vastavalt enda valikule, kas kohtuvälise kaebusi lahendava organi poole (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet https://www.ttja.ee/) või kohtusse teavitades sellest eelnevalt ka Müüjat.

 

E-poes sisalduv info

 1. Müüja annab endast parima, et informatsioon, mis sisaldub meie veebilehel, oleks korrektne ja värske. Müüjal on õigus veebis olevat informatsiooni igal ajahetkel muuta, teha lisandusi ja muudatusi ning samas ka informatsiooni kas osaliselt või täielikult veebilehelt eemaldada või juurde lisada.
 2. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu vastavalt vajadusele sellest eraldi ette teatamata. Müüja e-poes ja esinduses kohal olevate kaupade näidiste hinnad võivad ajaliselt erineda. Sellisel juhul loetakse kehtivaks esinduses esitatud hind.
 3. Ostu sooritamisel info tegelikkusele vastamise tekkinud kahtluse korral tuleb koheselt kontakteeruda müüjaga.

 

Küsimuste ja kahtluste või selgitusvajaduste korral kirjutage e-maili teel golfikaubad@golfikaubad.ee või helistage kodulehel toodud kontaktnumbritel. Samadel kontaktidel võtke ühendust isikuandmete kaitse seaduse (GDPR) teemaliste küsimuste ja nõuete esitamisel.

Head e-poe kasutamist!